Nguồn nước

Hồ nước lấy nước mưa dự trữ nằm bên cạnh các nhà kính và nhận lượng mưa trong năm…